FAQ

Ja, het is geen probleem als niet alle leden van de sponsorgroep Nederlands spreken. Belangrijkste is dat jullie de stad goed kennen en voldoende netwerk hebben om iemand wegwijs te maken. Daarbij is het oefenen van de Nederlandse taal wel vaak een belangrijke prioriteit voor nieuwkomers. Om die reden raden we aan dat tenminste drie groepsleden Nederlands spreken en dat de voertaal in jullie groep Nederlands is.

Samen Hier is een samenwerkingsnetwerk tussen verschillende organisaties in Nederland. In elke stad (of dorp) ligt de uitvoering van Samen Hier in handen van een lokale organisatie. Justice and Peace voert Samen Hier uit in Den Haag en is daarnaast de landelijk coördinator en penvoerder van het Samen Hier-netwerk.

Samen Hier is een initiatief van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace. De inspiratie voor Samen Hier komt uit internationale voorbeelden van sponsorship, zoals het private sponsorship scheme in Canada en de Italiaanse humanitaire corridor.

In Nederland bestaat op dit moment nog geen juridische mogelijkheid om zélf als sponsorgroep een vluchteling uit te nodigen. De Nederlandse overheid kan wel vluchtelingen uitnodigen. Justice and Peace (de landelijk coördinator van het Samen Hier-netwerk) werkt daarom samen met bijvoorbeeld het ministerie van J&V en het COA.

Samen Hier is de eerste implementatie van community sponsorship in Nederland. We willen graag weten hoe sponsorship in Nederland werkt, en wat de potentie van dit model is. Dit helpt ons om anderen te betrekken en informeren. Ook kunnen we op basis van de uitkomsten van onderzoek de aanpak verbeteren, bijvoorbeeld om trainingen te verbeteren of betere koppelingen te kunnen maken. We gaan zorgvuldig om met je gegevens, en verwerken je input alleen anoniem in onze rapporten en publicaties. Hier vind je ons privacy statement.

Nee, geld is geen voorwaarde voor deelname. Sponsorschap bestaat in vele vormen. Door je tijd, kennis en netwerk in te zetten, kun je al een enorm verschil maken in de wijze waarop een nieuwkomer landt in jouw woonplaats.

Justice & Peace, landelijk coördinator van het Samen Hier-netwerk, zorgt voor de koppeling van de groepen en de nieuwkomers. Ze houdt daarbij rekening met verschillende factoren, op basis van eerdere ervaringen met matching van nieuwkomers en gevestigde Nederlanders.

Ja, deelname aan Samen Hier kan een waardevolle ervaring zijn voor kinderen, en Samen Hier raadt aan het hele gezin te betrekken bij activiteiten. Kinderen onder de 18 tellen niet mee als lid van de groep; er zijn dus altijd vijf volwassenen nodig.

Als deel van het landingsplan dat jullie tevoren opstellen, vragen we jullie ook altijd om na te denken over een back-up in het geval een of meerdere van jullie groepsleden zich genoodzaakt zien te stoppen. Het is belangrijk dat de rest van de groep in dat geval door kan gaan en eventueel vervangende groepsleden kan betrekken. Als het door onvoorziene omstandigheden voor de hele groep onmogelijk is om door te gaan, zoekt jullie contactpersoon met jullie samen naar een passende oplossing.

Samen Hier gelooft dat iedereen in Nederland kan bijdragen aan een welkome ontvangst van mensen op de vlucht. We stellen daarom geen specifieke eisen aan leeftijd, achtergrond of ervaring. Het belangrijkste is dat jullie er welbewust voor kiezen om een jaar lang jullie tijd te investeren: het vormen van een sponsorgroep brengt bepaalde verantwoordelijkheden en vraagt commitment.  Daarom zijn er een aantal noodzakelijke voorbereidingsstappen. Zo voeren we met alle groepen een intakegesprek en dienen alle groepsleden een VOG te overleggen en een deelnemersverklaring te tekenen. Ook neemt elke groep voorafgaand aan de match deel aan een starttraining en stelt elke groep een ‘landingsplan’ op.

Community sponsorship is een alternatieve benadering voor de overkomst, ontvangst en integratie van vluchtelingen. Waar vluchtelingen normaal gesproken vaak gevaarlijke routes moeten ondernemen om (een asielzoekerscentrum in) Nederland te bereiken, werkt sponsorship van vluchtelingen anders: op basis van een uitnodiging. Een “sponsorgroep” speelt daarin een centrale rol. Inwoners die bereid zijn om een vluchteling te ontvangen, vormen een groep (bijvoorbeeld samen met hun vrienden, collega’s of buren) en zetten gedurende een jaar hun netwerken, tijd en middelen in om te zorgen voor een goede landing. De groep wordt gekoppeld aan een vluchteling die (alleen of met zijn of haar gezin) op basis van een visum en reguliere vlucht naar Nederland kan komen en vanaf dag één in de nieuwe woonplaats komt te wonen. Zo vormen inwoners veilige havens voor vluchtelingen in hun eigen stad of dorp. In verschillende landen bestaan al verschillende varianten van community sponsorship. Samen Hier is de eerste introductie van community sponsorship in Nederland.

Omdat community sponsorship nieuw is in Nederland, zijn we verschillende varianten aan het uitproberen. Dat betekent dat het per stad kan verschillen wat er precies van de sponsorgroep verwacht wordt. In elke plaats geldt in elk geval altijd de volgende basis:
– je vormt een groep van vijf personen
– jullie committeren je voor een periode van twaalf maanden.
– In dat jaar zetten jullie tenminste je tijd en persoonlijke sociale netwerken in om te zorgen voor een goede landing van de vluchteling (of het vluchtelingengezin) aan wie jullie worden gekoppeld en gaan jullie een proces van wederzijdse integratie aan.
– De precieze taken en rollen leggen jullie van tevoren vast met de organisatie die Samen Hier in jullie stad of dorp uitvoert, waarbij jullie ook een ondersteuningsplan maken voor het jaar.

Je kunt Samen Hier zelf starten in je eigen woonplaats. Neem contact op met Justice and Peace om hier meer over te horen, of kijk op

 

Elke groep krijgt een contactpersoon die gedurende het hele jaar beschikbaar is, een community builder. Community builders spreken twee talen: Nederlands en de taal van het land van herkomst van de nieuwkomer waaraan jullie gekoppeld zijn. Ook zijn er trainingen om jullie vooraf en tijdens het jaar zo goed mogelijk te ondersteunen, en worden er activiteiten georganiseerd om andere groepen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. De begeleiding wordt georganiseerd door de lokale Samen Hier organisatie.